Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност за нуждите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за двугодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 2/18.01.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2016-0001 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

18.01.2016 • Процедури по ЗОП