№ 01605-2018-0013 „Предоставяне на услуга Infrastructure as a Service (IaaS) - Предоставяне на сигурна, надеждна и високоналична среда и системно администриране на информационни системи за нуждите на проект „Надграждане на „система за online резервация /системата/ за вътрешно билетоиздаване и резервация за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №22/01.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 01.08.2018 г.

01.08.2018 • Процедури по ЗОП