"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД“, публичната покана е публикувана под номер 9048569 в Регистъра за публични покани към АОП на 04.12.15 г.

04.12.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения:

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Приложение № 2 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертите

Приложение № 3 - Административни данни за участника

Приложение № 4- Образец на техническо предложение

Приложение № 5 - Образец на ценово предложение

Приложение № 6 - Проект на договор;

Приложение № 7 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици

29.12.2015г.

Протокол по чл 101г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 29.12.2015г.

12.01.2016г.

Договор № 243/30.12.2015г.

24.02.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР