9060528 „Предоставяне на услуги от оператор на фиксирани телефонни мрежи и интернет достъп за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 10.01.2017 г.

10.01.2017 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9060528
 

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение№1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение№2 – Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;
Приложение№3 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране;
Приложение№4 – Списък – фиксирани гласови услуги с неограничено право на избиране и интернет;
Приложение№5 – Списък – фиксирани услуги с ограничено право на избиране и интернет;
Приложение№6 – Данни за участника;
Приложение№7 – Образец на техническо предложение;
Приложение№8 - Образец на ценово предложение;
Приложение№9 – Проект на договор;
Приложение№10 – Образец на декларация чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП ;
Приложение№11 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
Приложение№12 - Образец на декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

18.01..2017 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

01.02.2017 г.

Протокол по чл. 97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/

06.03.2017г.
Договор №42/28.02.2017г.

23.04.2018г.

Информация за приключен договор