УНП в РОП № 01605-2017-0025 „Преокомплектоване на 1166 броя колооси без ресурс на колелата и спирачни дискове за пътнически вагони за междурелсие 1435 мм, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, с използване на годни оси, нови колела, нови оси и нови спирачни дискове и преокомплектоване на 160 броя колооси на пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” с използване на нови бандажи за период от 3 (три) години”, Открита процедура по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.09.2017 г. и № в ОВЕС 2017/S 186-381601

28.09.2017 • Процедури по ЗОП


 1. Решение за откриване на процедурата № 32 /26.09.2017 г.
 1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=806785&mode=view

Документация за участие:

 1. Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.
 2. Проект на договор.
 3. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Преокомплектоване на 1166 броя колооси без ресурс на колелата и спирачни дискове за пътнически вагони за междурелсие 1435 мм, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, с използване на годни оси, нови колела, нови оси и нови спирачни дискове и преокомплектоване на 160 броя колооси на пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” с използване на нови бандажи за период от 3 (три) години”;
 4. Общи технически условия ОТУ 4 15/V - Ремонт на колооси, чрез окомплектоване;
 5. Общи технически условия ОТУ 2 11/ІV - Колела за товарни и пътнически вагони;
 6. Общи технически условия ОТУ 6 13/І-во издание - Бандажи за колооси на пътнически вагони за междурелсие 760 мм на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
 7. Общи технически условия ОТУ 1 06/ІІ-ро издание - Оси за колооси на пътнически и товарни вагони на „БДЖ” ЕАД;
 8. Техническа спецификация за доставка на спирачни дискове - комплект за пътнически вагони на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД;
 9. Образец на Приемо-предавателен протокол за колооси предадени за ремонт;
 10. Образец на Приемо-предавателен протокол за преокомплектовани колооси с вложени нови части.
 11. Заповед № 98/09.03.2009 г. на „БДЖ” ЕАД, ведно с утвърдени образци на Акт за бракуване на вагонна ос и Акт за бракуване на вагонна колоос.
 12. Образци.

09.11.2017 г.

1.Протокол № 1/03.11.2017 г.

01.12.2017 г.

1. Съобщение

11.12.2017 г.

1.  Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП.
2.  Решение № 31/11.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

12.01.2018 г.

1.  Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

2. Договор № 4/05.01.2018 г.