Преокомплектоване на 614 броя колооси без ресурс на колелата и спирачните дискове за пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 33/21.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2015-0027 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

21.12.2015 • Процедури по ЗОП


1. Решение № 33/ 21.12.2015 г. за откриване на процедурата

2.Обявление за обществената поръчка

3. Общи технически условия ОТУ 4 15/V - Ремонт на колооси чрез преокомплектоване

4.Общи технически условия ОТУ 2 11/IV- Колела за товарни и пътнически вагони

5.Техническа спецификация за доставка на спирачни дискове - комплект за пътнически вагони на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

6.Спецификация за доставка на спирачни дискове и колела за ремонт на колооси чрез преокомплектоване

7.Документация за участие

8.Приложение към проекта на договор

16.02.2016г.

Събщение

07.03.2016 г.

1. „Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

2. „Решение № 4/07.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

04.04.2016г.

1.„Договор №48/23.03.2016г.”

2.„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

23.11.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР