УНП в РОП № 01605-2017-0026 „Преокомплектоване на 176 броя обикновени колооси с нови колела ø 920 мм., тип „несиметричен” и 40 броя дискови колооси с нови колела ø 920 мм., тип „симетричен” с включени операции по окачествяване и ремонт на спирачни дискове за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози ЕООД”, процедура на Пряко договаряне по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.10.2017 г.

03.10.2017 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 33 /03.10.2017 г.
  2. Покана изх. № 03-10-142/03.10.2017 г.
  3. Приложения към Покана изх. № 03-10-142/03.10.2017 г.

3.1. Приложение № 1 - ОТУ 4 15V - Ремонт на колооси, чрез преокомплектоване;

3.2. Приложение № 2 - ОТУ 2 11ІV - Колела за товарни и пътнически вагони;

      3.3. Приложение № 3 - Заповед № 98/09.03.2009 г. на „БДЖ” ЕАД, ведно с утвърдени образци на Акт за бракуване на вагонна ос и Акт за бракуване на вагонна колоос;

      3.4. Приложение № 4 - Единен европейски документ за обществени поръчки(ЕЕДОП);

      3.5. Приложение № 5 - Техническо предложение;

      3.6. Приложение № 6 - Първоначално ценово предложение;

      3.7. Приложение № 7 - Проект на договор;

      3.8. Приложение № 8 - Банкова гаранция за изпълнение;

24.10.2017 г.

1. Доклад от работата на комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП
2. Решение № 30/24.10.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка;

01.11.2017 г.

  1. Договор № 231/26.10.2017 г.;
  2. Приложение № 1 към Договор № 231 от 26.10.2017 г.;
  3. Приложение № 2 към Договор № 231 от 26.10.2017 г.;
  4. Приложение № 3 към Договор № 231 от 26.10.2017 г.;
  5. Чертежи от Приложение № 3 към Договор № 231 от 26.10.2017 г.;
  6. Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 към Договор № 231 от 26.10.17 г.;
  7. Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.