№ 01605-2017-0021 ”Преокомплектоване с нови колела на 20 броя колооси за талига Y32, с включени операции по окачествяване и ремонт на спирачни дискове, предназначени за среден ремонт на спални вагони WL 7071 на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД". Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение №28/04.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 04.08.2017 г.

04.08.2017 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 28 /04.08.2017 г.

2. Покана за участие № 03-10-113/04.08.17 г.

3. Приложения към поканата за участие

Приложение № 1 – „Общи технически условия за ремонт на колооси чрез преокомплектоване – (ОТУ 4 15/V) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Приложение № 2 – „Общи технически условия за доставка на колела – (ОТУ 2 11/IV) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД;

Приложение № 3 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

Приложение № 4 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 5 – Образец на първоначално ценово предложение;

Приложение № 6 – Проект на договор;

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение;

24.08.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.67, ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и чл.103, ал.3 от ЗОП”

„Решение №26/24.08.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

11.09.2017 г.

1.  Договор №185/01.09.2017 г.

2. Чертежи към Приложение №3 от договор №185/01.09.2017 г.

3. Обявление за възложена поръчка  - комунални услуги 

14.11.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР