„Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 22/13.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Обществената поръчка е под уникален № 01605-2016-0016 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 13.04.2016 г.

13.04.2016 • Процедури по ЗОП


Решение за откриване на процедурата:

Обявление:

Документи за участие:

1. Документация за участие.

25.05.2016г.

Съобщението

15.08.2016 г.

1. Протокол по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Решение № 20/15.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител;

3. Решение № 19/ 15.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за прекратяване на обособени позиции №№ 2, 3, 4 , 5  и 6;
 

4. Решение № 20/ 15.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за прекратяване на обособени позиции №№ 10, 11, 12, 13, 14 и 15

29.09.2016г.

  1. Решение № 23/29.09.2016 г. за прекратяване на обособени позиции № 7, № 8 и № 9;

28.10.2016 г.


1. Договор № 232/24.10.2016 г.

12.04.2017 г.

1. Решение № 10/12.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител;

22.05.2017 г.

1. Договор № 127/18.05.2017 г.

01.06.2017г.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане/усвояване на гаранциите за участие.

24.11.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 232/24.10.2016 г.

 25.06.2018 г.

Информация за приключване на договор № 127/18.05.2018 г.  25.06.2018 г.