№ 01605-2019-0012 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, съдържаща 27 /двадесет и седем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №14/17.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 20.05.2019 г

20.05.2019 • Процедури по ЗОП


20.05.2019 г.

„Решение № 14/17.05.2019 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

22.05.2019 г.

Документация...

20.05.2019 г.

„Решение № 14/17.05.2019 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

22.05.2019 г.

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация към поръчката при извършване на извънреден транспорт”

„Схема на обособените позиции в границите на пътническите центрове в жп мрежа”

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

„Проект на договор”

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 – „Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка”

Приложения № 2.1 ÷ № 2.27 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №27

Приложения № 3.1 ÷ № 3.27 - Образци на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №27

19.07.2019 г.

Протокол №2/18.07.2019 г.

09.08.2019 г.

Съобщение

25.09.2019 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 25/25.09.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка

11.12.2019 г.

Решение № 33/11.12.2019 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за изменение на влязло в сила Решение №/25.09.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

Решение №12/11.12.2019 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, № 6,№ 7, № 10,№11, №12, №15 и №17

16. 12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги , изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 12.12.2019 г.

Договор №247/22.11.2019 г. за обособена позиция №18

Договор №246/22.11.2019 г. за обособени позиции №19,20,21,22,23,24,25,26 и 27

20.12.2019 г.

Съобщение по чл. 43 ал. 4 от Закона за обществените поръчки към участник ЕТ "Надежда- Надежда Христова"

Съобщение по чл. 43 ал. 4 от Закона за обществените поръчки към участник "Транс 6" ЕООД

09.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги /прекратяване на об.позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №10, №11, №12 и №15/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 06.01.2020 г.

07. 02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 04.02.2019 г.

Договор №35/30.01.2020 г. за обособени позиции №8 и №9

Договор №36/30.01.2020 г. за обособена позиция №16

Договор №11/06.01.2020 г. за обособени позиции №13 и №14

07.07.2020 г.

Информация за приключил договор