№ 01605-2017-0024 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 31/26.09.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.09.2017г.

26.09.2017 • Процедури по ЗОП


Решение №31/26.09.2017 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

Документация за участие:

1.Условия за участие в публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата.
2.Техническа спецификация за „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.
3.Схема на обособените позиции в границите на пътническите центрове в железопътната мрежа.
4.Проект на договор.
5.Образци на документи.

01.11.2017 г.

Протокол № 1/19.10.2017г.

14.11.2017г.

„СЪОБЩЕНИЕ”

11.12.2017г.

  1. „Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите ”
  2. „Решение №32/11.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции
  3. „Решение №12/11.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №3, №4, №5, №6, №11, №12 и №17”.

28.12.2017 г.

 Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособени позиции №3, №4, №5, №6, №11, №12 и №17

22.01.2018г.
„Решение №1/22.01.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за изменение на влязло в сила решение №32/11.12.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка и за определяне на изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №7”.

16.02.2018 г.

1.”Договор № 15/19.01.2018г. за обособени позиции №1 и №2”;


2.”Договор № 16/23.01.2018г. за обособени позиции №19,№20,№21,№23,№24,№25,№26 и №27”;


3.”Договор № 17/24.01.2018г. за обособена позиция №22”;


4.”Договор № 26/29.01.2018г. за обособени позиции №16 и №18”;


5.”Договор № 29/02.02.2018г. за обособени позиции №8 и №9”;


6.”Договор № 37/15.02.2018г. за обособени позиции №10,№13,№14 и №15”;

7.„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции  №№1,2,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26 и 27”

26.02.2018 г.

”Договор №45/22.02.2018г. за обособена позиция №7”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособена позиция  №7”

05.02.2019 г.

Информация за приключен договор № 17/24.01.2018 г. 

18.02.2019 г.

Информация за приключване на договор № 15/19.01.2018 г. с КАЛЕЯ ООД

22.02.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 16/ 23.01.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 29/ 02.02.2018 г.

25.03.2019 г.

Информация за приключени договор № 37/15.02.2018 г.

Информация за приключени договор № 45/22.02.2019 г.

17.06.2019 г.

Информация за приключен договор №26/29.01.2018 г. с "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД гр. Добрич