"Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с резервен и извънреден транспорт за Пътнически центрове Дупница, Мездра, Горна Оряховица, Русе, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, София и пунктове Кърджали, Разлог, Нова Загора, Добрич, Левски, Благоевград за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД". Договор № 104/21.07.2015 г.

13.02.2015 • Процедури по ЗОП


1.Договор № 104/21.07.2015 г. 2.Договор № 105/21.07.2015 г. 3.Договор № 106/21.07.2015 г. 4.Договор № 107/21.07.2015 г. 5.Договор № 108/21.07.2015 г. 6.Договор № 112/24.07.2015 г. 7.Договор № 113/24.07.2015 г.

Обществена поръчка с предмет: „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с резервен и извънреден транспорт за Пътнически центрове Дупница, Мездра, Горна Оряховица, Русе, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, София и пунктове Кърджали, Разлог, Нова Загора, Добрич, Левски, Благоевград за нуждите на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 1/13.02.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2015-0001 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 13.02.2015 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=648427&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=648428&newver=2

Документи за участие:

1.Документация за участие

2.Техническа спецификация

25.03.2015 г.

Протокол № 1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 2

02.06.2015 г.

1.Протокол № 6 по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

2.Решение № 10/02.06.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

3.Решение за прекратяване на Обособени позиции № 10, № 11 и 14

4.Решение за прекратяване на Обособена позиция № 13

13.07.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане/усвояване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в открита процедура по ЗОП

28.07.2015 г.

  1. Договор № 104/21.07.2015 г.
  2. Договор № 105/21.07.2015 г.
  3. Договор № 106/21.07.2015 г.
  4. Договор № 107/21.07.2015 г.
  5. Договор № 108/21.07.2015 г.
  6. Договор № 112/24.07.2015 г.
  7. Договор № 113/24.07.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участи

13.06.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 105/ 21.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 112/ 24.07.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка № 113/ 24.07.2015 г.