№ 01605-2016-0028 „Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица“ собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура публично състезание по ЗОП, открита с Решение №44/05.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 05.12.2016 г.

05.12.2016 • Процедури по ЗОППазарни консултации, на основание чл.29, ал.1 от ППЗОП

Решение №44/05.12.2016 г. за откриване на процедурата  

Обявление за обществената поръчка


Технически изисквания за проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на природен газ на 4 броя ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица, заедно с приложени чертежи на 4 броя ремонтни халета

Методика за определяне на комплексната оценка

Проект на договор

Документация за участие

22.12.2016 г.

Разяснения изх.№03-04-564/22.12.2016 г.

26.01.2017 г.

Протокол №1/04.01.2017 г.

Протокол №2/10.01.20107 г.

18.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

19.05.2017 г.

„Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите” 

„Решение №14/19.05.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

25.08.2017 г.
Решение № 853/27.07.2017 г. на КЗК

13.11.2017 г.

Договор №234/02.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги