№01605-2019-0025 „Производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 33/18.10.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 21.10.2019г.

21.10.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
до 76 668 536.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
18.11.2019г.,16:45 часа
21.10.2019 г. Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП   1.„Решение №33/18.10.2019г. за откриване на процедурата”   2.„Обявление за поръчка – комунални...

21.10.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

 

1.„Решение №33/18.10.2019г. за откриване на процедурата”

 

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

23.10.2019 г.

Документация за участие:

3. “Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

4. “Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. “Методика за оценка на офертите”

6. “Проект на договор

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

 

01.11.2019 г.

 

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

 

 

 04.11.2019 г.

 

„Разяснение № 35-00-563 от 04.11.2019г.”

 

 

19.11.2019 г.

 

„Съобщение за удължаване на срока за получаване на заявления за участие”

 

 

 22.11.2019 г.

 

„Решение № 9/19.11.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”

 

16.01.2020г.

„Протокол №1/20.12.2019г.”

 

 

11.02.2020г.

„Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП”

„Решение № 2/11.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка”

 

09.03.2020г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги” /прекратяване на обществената поръчка/