„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет “Доставка на офис консумативи за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози ЕООД” за едногодишен период“

05.04.2019 • Пазарни консултации