Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и внедряване на софтуер за продажби на билети чрез новопроизведени автомати за продажба на хартиени превозни документи“. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 02.06.2022г. (вкл.).

26.05.2022 • Пазарни консултации