„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка лагери за ТПС“ с четиринадесет обособени позиции. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 04.05.2022г. (вкл.).

20.04.2022 • Пазарни консултации