„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз с РЗП -121, 47 кв.м в поземлен имот с идентификатор № 66264.510.9 Вагонно-ремонтен участък Септември към ППП Пловдив, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 22.03.2022г. (вкл

15.03.2022 • Пазарни консултации