„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Капитален ремонт на 8 броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 16.11.2021г. (вкл.).

05.11.2021 • Пазарни консултации