Ремонт на 44 броя силови блока PowerPack BR642 за ДМВ серия 10, включително доставка на 2 комплекта диагностично оборудване и 2 броя диагностичен софтуер, както и обучение на персонал на възложителя за работа с него, с изпълнение на етапи в тригодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 19/27.08.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и с уникален № 01605-2015-0016 в Регистъра на обществените поръчки към АОП.

27.08.2015 • Процедури по ЗОП