№01605-2018-0019 „Ремонт на 6 броя силови модули тип SIBAC BB AC-1800W на тягов изправител на електрически мотрисни влакове, серия 30/31”, процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 33/12.11.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.11.2018г.

12.11.2018 • Процедури по ЗОП