Обществена поръчка на основание чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: ”Ремонт на силов трансформатор на вагон – отоплител „Запад” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, чрез покана до определени лица

18.01.2019 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


18.01.2019 г.

„Покана за участие №03-10-5/18.01.2019 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-5/18.01.2019 г.”

1. Приложение № 1 – Технически изисквания на Възложителя;

2. Приложение № 2 – Данни за участника;

3. Приложение № 3 – Образец на техническо предложение;

4. Приложение № 4 – Образец на ценово предложение;

5. Приложение № 5 – Проект на договор;

6. Приложение № 6 – Образец на декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП;

7. Приложение № 7 – Образец на декларация за  липса на обстоятелствата по чл.54, ал.3-5 от ЗОП;

8. Приложение № 8 – Образец на декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

9. Образец на Банкова гаранция за изпълнение;

10. Приложение №10 – Образец на декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /когато е приложимо/;

11. Приложение №11 – Образец на декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП - по обр. Приложение №11 /когато е приложимо/;

20.02.2019 г.

        Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 20.02.2019 г.

  08.03.2019 г.

  Договор № 32/08.03.2019 г.

01.08.2019 г.

Информация за приключил договор