9097074 „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 11.03.2020 г.

11.03.2020 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Прогнозна стойност:
до 166 229,01 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
26.03.2020 г.,

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1. Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1.

2. Данни за участника - Приложение № 2;

3. Декларация за...

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

1. Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1.

2. Данни за участника - Приложение № 2;

3. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Приложение № 3

4. Техническо предложение - Приложение № 4;

5. Ценово предложение - Приложение № 5;

6. Проект на договор – Приложение № 6;

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Приложение № 7;

8. Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 8;

9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 9;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 10;

11. Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение № 11;

12. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 12 (когато е приложимо);

13. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 13/13А (когато е приложимо).;

14. Методика за оценка на офертите - Приложение № 14;

15. Заявка за оглед - Приложение №15;

16. Декларация за оглед на строителната площадка - Приложение №16;

23.03.2020 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9097562

13.04.2020 г.

1. Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 13.04.2020 г.

2. Съобщение за прекратяване на възлагането на обществена поръчка по реда на чл.193 от ЗОП