№ 01605-2019-0016 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”. Процедура публично състезание по реда и условията на ЗОП, открита с Решение №20/17.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.07.2019г.

17.07.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
125 786.60 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
06.08.2019 г.

17.07.2019г.

Документация за участие:

1. „Решение №  20/17.07.2019 г. за откриване на процедурата”

2. „Обявление за поръчка – комунални услуги”

3. „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4. „Технически изисквания за изпълнение на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”

5. „Проект на договор”

6.“Образци на документи”

12.08.2019 г.

​СЪОБЩЕНИЕ

29.08.2019 г.

​”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”;

„Решение №20/29.08.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка” по обособени позиции;

25.09.2019

1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги            

2.  Договор №174/19.09.2019 г.

18.12.2019 г.

 Информация за приключен договор 174/19.09.2019 г. с Централна енергоремонтна база ЕАД