№ 01605-2018-0021 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0953498 за електрически локомотиви серия 44 и 45”, процедура на пряко договаряне по ЗОП, открита с Решение № 35/13.12.2018г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.12.2018г.

13.12.2018 • Процедури по ЗОП