№ 9082612 „Ремонт, след диагностика, на 4 /четири/ броя скоростни кутии, тип ZF ECOMAT 5HP600R за ДМВ серия 10”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 31.10.2018 г.

31.10.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


31.10.2018 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към обявата:

Приложение № 1 - Технически изисквания на Възложителя за извършване на ремонт на 4 броя скоростни кутии тип 5HP600R за ДМВ серия 10;

Приложение № 2 – Данни за участника;

Приложение № 3 - Образец на техническо предложение;

Приложение № 4 - Образец на ценово предложение;

Приложение № 5 -  Проект на договор;

Приложение №6 - Списък на услугите по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, включително стойностите, датите и получателите;

Приложение № 7 - Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

Приложение № 8- Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП;

Приложение № 9 - Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 10 - Образец на декларация по чл.66, ал. 1 от ЗОП;

14.11.2018 г.

     Протокол по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 14.11.2018 г.

17.01.2019 г.

​Договор № 4 /15.01.19г. 

24.07.2019г.

Информация за приключил договор.