Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” с 12 обособени позиции, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 21/12.04.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, с уникален № 01605-2016-0015 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 12.04.2016 г.

12.04.2016 • Процедури по ЗОП


Решение за откриване на процедурата
 

Обявление
 

Условия за участие в откритата процедура и указания към участниците за подготовка на офертата

Техническо задание и спецификации на 12-те обособени позиции

Документи за участие

25.04.2016 г.

Разяснение изх. № 01-00-407/25.04.16г.

28.04.2016 г.

Разяснение изх. № 35-00-368/28.04.16г.

05.05.2016 г.

Разяснение изх. № 35-00-408/05.05.16г.

21.06.2016 г.

Протокол № 2 от заседание на комисията

23.08.2016г.

Съобщение

07.10.2016 г.

Приложение:

1. Решение № 23/05.10.2016 г.
2. Протокол № 1
3. Протокол № 2
4. Протокол № 3
5. Протокол № 4
6. Протокол № 5
7. Протокол окончателен

23.11.2016 г.

1. Решение № 25/23.11.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена позиция № 2

2. Решение № 24/23.11.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на обособена позиция № 4

24.11.2016 г.

Договор 244 от 08.11.16 г. за обособена позиция 1
Договор 246 от 09.11.16 г. за обособена позиция 3

Договор 250 от 10.11.16г. за обособена позиция 5
Договор 247 от 09.11.16 г. за обособена позиция 6
Договор 251 от 10.11.16 г. за обособена позиция 7
Договор 252 от 10.11.16 г. за обособена позиция 9
Договор 243 от 08.11.16 г. за обособена позиция 8
Договор 253 от 10.11.16 г. за обособена позиция 10
Договор 254 от 10.11.16 г. за обособена позиция 11
Договор 248 от 09.11.16 г. за обособена позиция 12

 15.11.2016 г.

  Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

04.04.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 243/ 08.11.2016 г.

06.04.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 244/ 08.11.2016 г.

22.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 252/ 10.11.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 248/ 09.11.2016 г.

23.05.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 251/ 10.11.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 253/ 10.11.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 254/ 10.11.2016 г.

02.06.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 246/ 09.11.2016 г.

23.6.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 250/ 10.11.2016 г.

17.7.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 247/ 09.11.2016 г.