№ 01605-2020-0031 "Рециклиране на 7 /седем/ броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД", делима на седем обособени позиции. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 38/12.06.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.06.2020г.

12.06.2020 • Процедури по ЗОП