№ 01605-2020-0025 „Рециклиране на 8 /осем/ броя пътнически вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, делима на осем обособени позиции. Процедура на договаряне без предварителна покана за участиепо по ЗОП, открита с Решение №31/08.05.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 08.05.2020г.

08.05.2020 • Процедури по ЗОП