"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и поддръжка на леки и товарни автомобили, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включително доставка и монтаж на резервни части”

09.07.2015 • Публични покани


Публичната покана е публикувана под номер 9043660 в Регистъра за публични покани към АОП.

Публичната покана е публикувана под номер 9043660 в Регистъра за публични покани към АОП.

Публична покана

Приложения към публичната покана:

Приложение №1-Тeхнически изисквания за извършване на сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, както и доставка и монтаж на резервни части, доставка и подмяна на консумативи.
Приложение №2 -Списък на основните дейности по ремонт на автомобилите.
Приложение №3 -Списък на автомобилите по обособени позиции.
Приложение №4 - Административни данни за участника;
Приложение №5 - Образец на техническо предложение;
Приложение №6 - Образец на ценова оферта;
Приложение №7 - Проект на договор;
Приложение №8-Декларация за разполагаемото техническо оборудване и сервизна база за изпълнение на поръчката;
Приложение №9- Справка-декларация съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП;
Приложение №10- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

15.07.2015 г.

Разяснения изх.№35-00-605/15.07.2015 г.

23.07.2015 г.

Протокол №1 утвърден на 23.07.2015 г.

08.09.2015 г.

"Договор №148/07.09.2015 год. за обособена позиция №1” към обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване и поддръжка на леки и товарни автомобили, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, включително доставка и монтаж на резервни части"

01.08.2016 г.

Приключил Договор №148/07.09.2015 г. за „Сервизно обслужване и поддръжка на леки и товарни автомобили, собственост на „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, включително монтаж и доставка на части"