9068868 „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за леки и товарни автомобили от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за една година”. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 03.10.2017 г.

03.10.2017 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

Приложения към Обявата:

Приложение №1 – Технически изисквания за „Сервизно обслужване, поддръжка, доставка и монтаж на резервни части за леки и товарни автомобили от автомобилния парк на „БДЖ-Пътнически превози”, за една година”;
Приложение №2 – Списък на основните дейности по ремонт на леки автомобили;
Приложение №3 – Списък на основните дейности по ремонт на товарни автомобили;
Приложение №4 - Списък на автомобилите по обособени позиции;
Приложение №5 - Данни за участника;
Приложение №6 - Образец на техническо предложение;
Приложение №7.1 – Образец на ценово предложение за обособена позиция №1;
Приложение №7.2 – Образец на ценово предложение за обособена позиция №2;
Приложение №7.3 - Образец на ценово предложение за обособена позиция №3;
Приложение № 8 – Проект на договор;
Приложение № 9 - Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите;
Приложение № 10 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП;
Приложение №11 - Дeкларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за наличие на сервизни бази в София, Пловдив и Горна Оряховица /в зависимост от обособените позиции, за които участникът участва/, разполагащи с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
Приложение №12 - Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП;
Приложение №13 – Образец на декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 – 5 от ЗОП;
Приложение №14 – Образец на декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
Приложение №15 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП

13.10.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9069287

15.11.2017 г.

Протокол №1 по чл.97, ал.4 от ППЗОП от 18.10.2017 г.

15.12.2017 г.

Протокол №2 по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД на 05.12.2017 г.

18.01.2018 г.

Договор №14/18.01.2018 г. за обособени позиции №1, №2 и №3

28.02.2019г.


Информация за приключил договор.