Сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от три години”, открита процедура по ЗОП, открита с решение № 21/16.09.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 16.09.2015 г.

16.09.2015 • Процедури по ЗОП