Сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на електрографитни четки за ТПС на „БДЖ -Пътнически превози” ЕООД, необходими за тригодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №36/28.12.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0030 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 28.12.2015 г.

28.12.2015 • Процедури по ЗОП


Решение № 36/28.12.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Tехнически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП"ЕООД, ПП_ПЛС 864/14 в сила от 21.05.2014 г.

Спецификация за доставка на електрографитни четки за ТПС на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период

Технически анкети/параметри за условията на работа, геометрични размери и скици/чертежи на eлектрографитинте четки

Документация за участие

12.02.2016 г.

Протокол №1 от 02.02.2016 г.

Протокол №2 от 09.02.2016 г.

06.04.16 г.

СЪОБЩЕНИЕ

14.05.16 г.

„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”

„Решение № 14/14.05.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на потенциални изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение, за обособени позиции от №1 до №24 вкл. и от №26 до №30 вкл.

„Решение № 11/14.05.2016 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата за обособена позиция №25

05.07.16 г.

Рамково споразумение №143/24.06.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

29.07.16 г.

„Допълнително споразумение към Рамково споразумение №143/24.06.2016 г.”

20.10.2016 г.

„Покана за участие №03-10-174/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-174/20.10.16 г.”

„Покана за участие №03-10-175/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-175/20.10.16 г.”

„Покана за участие №03-10-176/20.10.16 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-176/20.10.16 г.”

20.12.2016 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №27/20.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособен позиции”

10.02.2017 г.

Информация за сключен договор № 03-10-25/10.02.2017 г.„

 „Договор №11/24.01.2017 г., за обособени позиции №№1, 13 и 26”

„Договор №15/26.01.2017 г., за обособени позиции №№ 2, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 и 30”

 „Договор №20/31.01.2017 г., за обособена позиция №6”

27.04.2017 г.

Прилложение №9 към Договор №11/24.01.2017 г.

Прилложение №9 към Договор №15/26.01.2017 г.

Прилложение №9 към Договор №20/31.01.2017 г.

24.07.2017 г.

„Покана за участие №03-10-105/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-105/24.07.17 г.”

„Покана за участие №03-10-106/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-106/24.07.17 г.”

„Покана за участие №03-10-107/24.07.17 г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-107/24.07.17 г.”

03.08.2017 г.

Съобщение

18.08.2017 г.

„Доклад на комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 „Решение №24/18.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

19.09.2017 г.

„Договор № 192/13.09.2017 г., за обособена позиция №4”

„Информация за сключен договор №03-10-137/19.09.17 г., за обособена позиция №4

16.03.2018 г.
„Покана за участие №03-10-54/16.03.2018г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-54/16.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-55/16.03.2018г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-55/16.03.2018г.”

„Покана за участие №03-10-56/16.03.2018г.”

„Приложения към поканата за участие №03-10-56/16.03.2018г.”

19.04.2018г.

Информация за приключил договор

22.05.2018 г.

„Доклад на комисията по чл.103 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №16/22.05.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции”

29.06.2018 г.

„Решение №18/29.06.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за изменение на влязло в сила решение №16/22.05.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка и за определяне на изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции №12, №20, №23 и №24.

31.07.2018 г.

„Информация за сключен договор № 03-10-159/31.07.2018 г.”

„Договор №171/23.07.2018г., за обособени позиции №№12, 20, 23 и 24”

„Договор №172/23.07.2018г., за обособени позиции №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29 и 30”

28.01.2019г.

Информация за приключил договор

25.03.2019г.

Информация за приключил договор.