Сключване на рамково споразумение с предмет: "Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за персонала от "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за период от четири години", открита с Решение &#8470 5/09.04.2015 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2015-0004 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 09.04.2015 г.

09.04.2015 • Процедури по ЗОП