„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за четири години”, открита с Решение №11/30.06.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са с уникален № 01605-2015-0010 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 30.06.2015 г.

30.06.2015 • Процедури по ЗОП