№ 01605-2018-0012 Сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за правоимащия персонал, работещ при специфичен характер и специфична организация на труда, на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД за четири години”, открита с Решение №21/16.07.2018 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 18.07.2018г.

18.07.2018 • Процедури по ЗОП


18.07.2018г.

„Решение №21/16.07.2018г. за откриване на процедурата”

Обявление за поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на дата `16.07.2018 г.

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

Технически изисквания за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна по смисъла на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за персонал от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Рамково споразумение – проект

Проект на договор

Приложения – образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи от Приложение №2 до Приложение №6

30.07.2018 г.

Разяснения изх.№35-00-280/30.07.2018 г.

10.09.2018 г.
Протокол №1 от 28.08.2018г.

19.09.2018 г.

"СЪОБЩЕНИЕ"

24.10.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение №27/24.10.2018г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура по ЗОП за сключване на рамково споразумение

26.11.2018 г.


Рамково споразумение № 305/21.11.2018 г.


Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

26.11.2018 г.
„Покана за участие №03-10-229/26.11.2018г.”
„Приложения към покана за участие №03-10-229/26.11.2018г.”

„Покана за участие №03-10-230/26.11.11.2018г.”
„Приложения към покана за участие №03-10-230/26.11.11.2018г.”

„Покана за участие №03-10-231/26.11.2018г.”
„Приложения към покана за участие №03-10-231/26.11.2018г.”

19.12.2018 г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение № 30/19.12.2018г. за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

24.01.2019 г.


„Договор № 2/14.01.2019 г.”

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

12.08.2019 г.

„Покана за участие №03-10-96/12.08.2019г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-96/12.08.2019г.”

„Покана за участие №03-10-97/12.08.2019г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-97/12.08.2019г.”

„Покана за участие №03-10-98/12.08.2019г.”

„Приложения към покана за участие №03-10-98/12.08.2019г.”

22.08.2019 г.

„Допълнителна информация към покани за вътрешно конкурентен избор с изх.№35-00-427/22.08.2019г.”

26.09.2019 г.

„Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение № 26/26.09.2019г. за класиране на потенциалните изпълнители и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

31.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на 28.10.2019г.”

„Договор № 200/21.10.2019 г.”

12.12.2019 г.

Информация за приключен договор №2/14.01.2019 г. със Содексо Пасс България ЕООД

17.09.2020 г.

„Покана за представяне на оферта № 03-10-204/17.09.2020г.”

„Приложения към покана за участие № 03-10-204/17.09.2020г.”

23.09.2020 г.

„Допълнителна информация с изх.№03-10-219/23.09.2020г. към покана за вътрешно конкурентен избор с изх.№03-10-204/17.09.2020г.”