“Събиране и съхранение на инкасо за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, за период от една година”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 10/18.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0008 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 18.02.2016 г.

18.02.2016 • Процедури по ЗОП