„Технически преглед и функционална проверка на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 30/09.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0025 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 09.12.2015 г.

09.12.2015 • Процедури по ЗОП