№01605-2019-0005 „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 6/14.02.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.02.2019г.

14.02.2019 • Процедури по ЗОП


14.02.2019г.

„Решение за откриване на процедурата № 6/14.02.2019г.”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в процедура на публично състезание по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Технически преглед и ремонт на електрически винтови крикове с товароподемност 25 т. за повдигане на локомотиви и вагони в локомотивните и вагонни депа на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” за двугодишен период 2019/2020г.

„Проект на договор”

„Образци на документи”

01.03.2019г.

Разяснение с изх. № 35-00-93/01.03.2019г.

09.04.2019г.

Протокол №2 от 26.03.2019г.

24.04.2019г.

Протокол №3 от 18.04.2019г.

09.05.2019г.

Съобщение

15.08.2019г.

”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценка и класирането на офертите”

„Решение № 17/15.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

28.05.2020г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Договор № 113/29.04.2020г.