№ 01605-2019-0030 „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №38/13.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 15.11.2019 г.

15.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
2 880 000,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
28.11.2019 г. 16:45 часа
    15.11.2019 г.   Решение № 38/13.11.2019 г. за откриване на процедурата   Обявление за поръчка – комунални...

 

 

15.11.2019 г.

 

Решение № 38/13.11.2019 г. за откриване на процедурата

 

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

 

18.11.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”;

Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Приложения № 2.1 ÷ № 2.6 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №6

 Приложения № 3.1 ÷ № 3.6 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №6

 

29.11.2019 г.

Решение №11/29.11.2019 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по  обособени позиции

 

16.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчката – комунални услуги /прекратяване на процедурата за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5 и №6/, изпратено за публикуване в РОП на АОП и в ОВ на ЕС на 12.12.2019 г.