"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Възстановяване на резервни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.Публичната покана е публикувана под номер 9043227 в Регистъра за публични покани към АОП на 10.07.15 г. Договор №168

10.07.2015 • Публични покани


Публична покана

Приложения към публичната покана:


Приложение №1-Спецификация за партидност,срокове и място на предаване от/за възстановяване резервни части на карданната предавка на елeктрически локомотиви серии 44 и 45,необходими за ремонтната дейност на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за едногодишен период;
Приложение№2-Технически изисквания за възстановяване на резерни части от карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45;
Приложение№3-Административни данни за участника;
Приложение №4-Образец на техническо предложение;
Приложение№5-Проект на договор;
Приложение №6-Образец на ценова оферта;
Приложение № 7-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

15.07.2015 г.

1. Разяснения изх.№35-00-602/15.07.2015
2. Приложение№1 към разясненията
3. Приложение№2 към разясненията

28.09.2015 г.

1.Протокол №1/23.07.2015 г.
2.Протокол №2 по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 18.09.2015 г.

23.10.2015 г.
1.Договор №168/20.10.2015 г.
2.Приложение №2 към договор №168/2015 г.

22.04.2016 г.

1.Информация за датата и основанието за приключване или прекратяване на договор за обществена поръчка

2.Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка