№ 01605-2018-0014 „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ - Пътнически Превози“ ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №23/14.08.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.08.2018 г.

17.08.2018 • Процедури по ЗОП


17.08.2018 г.

„Решение № 23/14.08.2018 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка”

„Изисквания към изпълнението на поръчката. Техническа спецификация.”

„Приложение №1 към Техническа спецификация - Споразумение за размяна и използването на пътнически вагони в международно съобщение – RIC”

„Приложение №2 към Техническа спецификация - Разпределение, обвръзка и план на доставка на новия подвижен състав по влакове (бързи, крайградски и регионални)”

„Приложение №3 към Техническа спецификация - Ръководство за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на железопътни превозни средства по националната железопътна инфраструктура"

Приложение № 1 и № 2 относно надлъжни криви и наклони по маршрут София-Бургас-София

„Проект на договор”

Приложения - образци:

„Образци на документи от Образец №1 до Образец №8”

„Образец №9 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка”

03.09.2018 г.

„Решение № 9/31.08.2018 г. за  одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация” , изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на 31.08.2018 г.

Променени документи:

„Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка”

„Изисквания към изпълнението на поръчката. Техническа спецификация.”

„Проект на договор”

04.09.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-192/04.09.18 г.”

11.09.2018 г.

„Разяснения изх.№03-10-196/11.09.18 г.”

20.09.2018 г.

„Разяснения изх.№ 35-00-356/20.09.18 г.”

25.09.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-200/25.09.18 г.

26.09.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-201/26.09.18 г.”

28.09.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-204/28.09.18 г.”

05.10.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-208/05.10.18 г.”

12.10.2018 г.

„Информация при производство по обжалване изх.№ 03-10-200/12.10.18 г.”

15.11.2018 г.

„Решение №12/12.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация”,  изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз на 12.11.2018 г.

„Разяснения изх.№ 03-10-222/15.11.18 г.”

30.11.2018 г.

„Съобщение до всички заинтересовани лица, изх.№ 03-10-233/30.11.18 г.”

04.12.2018 г.

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изх.№ 03-10-232/30.11.18 г., за прекратяване на процедурата”