№01605-2019-0028 „Закупуване на до 30 броя пътнически вагони за междурелсие 1435 мм, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 35/11.11.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 14.11.2019г.

14.11.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 887 375.95 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
26.11.2019 г.,16:45 часа

14.11.2019 г.

Решение № 35/11.11.2019 г. за откриване на процедурата

Обявление за поръчка – комунални услуги

15.11.2019 г.

„Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”;

Техническа спецификация за „Закупуване на пътнически вагони, използвани в конвенционалната железопътна система на ЕС” ;

„Проект на договор”;

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка

Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

27.11.2019 г.

„Решение №10/27.11.2019 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка” 

13.12.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги (прекратяване на обществената поръчка)