„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: Предаване на неопасни отпадъци от стъкло, излезли от употреба гуми и спирачни накладки с неопасен характер, образувани от дейността на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, делима на три обособени позиции. Срок за предоставяне на оферти до 27.11.2019г. (вкл.)

02.10.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
до 15 000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
27.11.2019 г. 16:45 ч
Отварянето на получените оферти за обществената поръчка и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 28.11.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на „БДЖ-ПП“ ЕООД, гр.София, ул. „Иван Вазов“№3, зала 339