Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрив на сграда Бандажно бояджийско отделение - подканален струг и кантар в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул. „Майчина слава” №2, собственост на „БДЖ-Пътнически превози ” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 18.05.2020г. (вкл.)

30.04.2020 • Обществени поръчки чрез директно възлагане

Прогнозна стойност:
39 000,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
18.05.2020г. 16:45ч.

Отварянето на получените оферти за обществената поръчка иоповестяването на ценовите предложения ще се състои на 19.05.2020г. от 10:00 ч. в Административната сграда на „БДЖ – ПП” ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, зала 339