"Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка "Злополука на пътниците в обществен транспорт" за нуждите на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД за период от пет години", процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение &#x2116 2/27.02.2015 г. на Управителя на "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален &#x2116 01605-2015- 0002 в Регистъра на обществените поръчки към АОП на дата 27.02.2015 г.

27.02.2015 • Процедури по ЗОП


Решение № 2/27.02.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Документация за участие:

1.Документация за участие

2.Техническа спецификация

16.03.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-245/16.03.2015

23.03.2015 г.

Разяснения изх.№ 35-00-277/23.03.2015

24.03.2015 г.

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване , публикувана в регистъра на АОП на 24.03.2015 г.

28.04.2015 г.

1.Определение № 299 от 01.04.2015 г. на КЗК.

2.Oпределение № 4703 от 27.04.2015 г. на ВАС по адм.дело №4688/2015 г.

3.Решение №1/28.04.2015 г. за промяна

13.05.2015 г.

Решение № 346/22.04.2015 г. на КЗК

15.05.2015 г.

  1. Протокол №1/08.05.2015 г.
  2. Протокол №2/11.05.2015 г.

01.06.2015 г.

1.Протокол №3/25.05.2015 г.

2.Протокол по чл. 88, ал. 4 от ЗОП за резултатите от подбора от 25.05.2015 г., приет от Управителя на „БДЖ-ПП”ЕООД на 01.06.2015 г.

3.Решение №3/01.06.2015 на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД

 16.06.2015 г.

1.Покана за участие в договарянето изх.№03-37-24/16.06.2015 г.

2. Покана за участие в договарянето изх.№03-37-23/16.06.2015 г.

23.06.2015 г.

1.Съобщение

01.07.2015 г.

1. Решение № 7784/26.06.2015 г. на ВАС

2.Информация за хода на процедурата при производство  по  обжалване , публикувана в регистъра на АОП на 01.07.2015 г.

10.07.2015 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие