Застрахователна услуга, чрез сключване на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществен транспорт” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”, процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение № 12/27.07.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0011 в Регистъра на обществените поръчки към АОП на дата 27.07.2015 г.

27.07.2015 • Процедури по ЗОП


Решение №12/27.07.2015 г. за откриване на процедурата


Обявление за обществената поръчка

Документация за участие:

1. Документация за участие
2. Техническа спецификация

21.08.2015 г.

Информация за хода на процедурата при производство  по  обжалване , публикувана в регистъра на АОП на 21.08.2015 г.

15.10.2015 г.

Определение № 708 от 01.09.2015 г. на КЗК

Определение № 10686 от 14.10.2015 г. на ВАС по адм.дело № 10954/2015 г.

16.10.2015 г.

Решение №2/16.10.2015 г. за промяна

11.11.2015 г.

1.Протокол №1/27.10.2015 г.
2.Протокол №2/ 09.11.2015 г.

01.12.2015 г.

1. Протокол по чл. 88, ал. 4 от ЗОП за резултатите от подбора от 20.11.2015 г., приет от Управителя на „БДЖ-ПП”ЕООД на 25.11.2015 г.
2.Решение №4/01.12.2015 на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД 

04.12.2015 г.

Решение № 776 от 29.09.2015 г. на КЗК


Решение № 13125 от 04.12.2015 г. на ВАС

16.12.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№03-37-90/16.12.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№03-37-91/16.12.2015 г.

Покана за участие в договарянето изх.№03-37-95/16.12.2015 г.

13.01.2016 г.

Съобщение

24.03.16 г.

„Доклад на комисията ”
„Решение №8/24.03.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

16.11.2015 г.

Решение  № 401 от 01.06.2016 г. на КЗК


Решение № 11992 от 07.11.2016 г. на ВАС

09.12.2016 г.

Договор №282/01.12.2016 г.

19.12.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедурата