Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от пет години”, процедура на договаряне с обявление по ЗОП, открита с Решение №8/11.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2016-0007 в Регистъра на обществените поръчки към АОП на дата 11.02.2016 г.

11.02.2016 • Процедури по ЗОП


Решение №8/11.02.2016  г. за откриване на процедурата


Обявление за обществената поръчка

Тeхническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Имущество“ за ДМА, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Тeхническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен състав – мотрисни влакове ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Тeхническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен състав – локомотиви и вагони, собственост или предоставен на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Методика за оценка на офертите

Документация за участие22.02.2016 г.

„Разяснения изх.№03-10-26/22.02.2016”

24.02.2016

Разяснения изх.№03-10-27/24.02.2016

02.03.2016 г.

Информация за хода на процедурата при производство  по  обжалване , публикувана в регистъра на АОП на 02.03.2016 г. 

07.10.2016 г.

Определение № 214 от 30.03.2016 г. на КЗК

Определение № 215 от 30.03.2016 г. на КЗК

Решение № 240/20.04.2016 г. на КЗК

Решение № 10229/03.10.2016 г. по адм. дело № 6124 на ВАС

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване, публикувана в регистъра на АОП на 07.10.2016 г.