№ 01605-2018-0011 ”Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД за период от пет години, разделена на 3/три/обособени позиции открита с Решение № 20/28.06.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.07.2018 г.

30.06.2018 • Процедури по ЗОП


30.06.2018 г. Документация за участие: Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата; Техническа спецификация по обособена позиция №1 за предоставяне на застрахователна услуга чрез...

30.06.2018 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

Техническа спецификация по обособена позиция №1 за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Имущество“ за ДМА, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

Техническа спецификация по обособена позиция №2 за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен състав – мотрисни влакове ДМВ серия 10 и ЕМВ серия 30 и 31, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

Тeхническа спецификация по обособена позиция №3 за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Релсови превозни средства“ за подвижен железопътен състав – локомотиви, вагони и ЕМВ-серия 32, собственост или предоставен на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД;

Справка ДМА към 31.03.2018 г. за застраховка "Имущество” по обособена позиция №1;

Списъци на  ДМВ и ЕМВ- серия 30/31, заявени за застраховка „Релсови превозни средства”- 2018 г, с балансови стойности към 31.03.2018 г, по обособена позиция №2;

Списъци на локомотиви, вагони и ЕМВ-серия 32, заявени за застраховка „Релсови превозни средства” - 2018 г. , с балансови стойности към 31.03.2018 г., по обособена позиция №3;

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите;

Проект на договор за обособена позиция №1;

Проект на договор за обособена позиция №2;

Проект на договор за обособена позиция №3

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

2. Образци на документи от Приложение №2.1 до Приложение №3.3

02.07.2018 г.

Решение за откриване на процедурата № 20/28.06.2018 г.;

Обявление за поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз  на дата 28.06.2018 г.

09.07.2018 г.

Решение №6/06.07.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз  на дата 06.07.2018 г.

Променен документ от документацията за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

 

13.07.2018 г.

Разяснения изх.№03-10-151/13.07.2018 г.

 

31.07.2018 г.
Разяснения изх.№ 35-00-283/31.07.2018 г.


Справка ДМА към 31.03.2018 г. за застраховка "Имущество” по обособена позиция №1 в ехcel формат;


Списъци на  ДМВ и ЕМВ- серия 30/31, заявени за застраховка „Релсови превозни средства”- 2018 г, с балансови стойности към 31.03.2018 г, по обособена позиция №2, в ехcel формат и Списъци на локомотиви, вагони и ЕМВ-серия 32, заявени за застраховка „Релсови превозни средства” - 2018 г. , с балансови стойности към 31.03.2018 г., по обособена позиция №3, в ехcel формат
 

02.08.2018 г.

Информация при производство по обжалване  изх. №34-00-264/02.08.18 г.

 

15.02.20189 г.

Решение №2/13.02.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, изпратено за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз  на дата 13.02.2019 г.

 

22.02.2019 г.

Разяснения изх.№ 35-00-75/22.02.2019 г.

 

01.04.2019 г.

Съобщение

 

03.07.2019 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 14/03.07.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка

 

09.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 05.09.2019 г.

Договор №149/09.08.2019 г. за обособена позиция №1

Договор № 150/09.08.2019 г. за обособена позиция №2

 

17.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 13.02.2020 г.

 

17.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, изпратено за публикуване в АОП и ОВ на ЕС на 13.02.2020 г.

Договор №27/23.01.2020 г. за обособена позиция №3