"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: “Застрахователни услуги чрез сключване на застраховки „Трудова злополука” и „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване с осигурен асистанс” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2016 година”. Публичната покана е публикувана под номер 9044311 в Регистъра за публични покани към АОП на 28.07.15 г. Договор № 128/14.07.2015 г. Договор № 129/14.07.2015 г. за об.позиция №2

28.07.2015 • Публични покани


1.Договор № 128/14.07.2015 г. за об.позиция №1

Публична покана 

Приложения към публичната покана:
Приложение №1-Техническа спецификация за договор с предмет"Задълж.застраховка на работниците от "БДЖ-ПП"ЕООД, подлежащи на застраховане за риска "Трудова злополука"-за об.поз№1


Приложение№1А-Техническа спецификация за предоставяне на застрахователна услуга чрез сключване на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина и пребиваване с осигурен асистанс“ за служители на „БДЖ-ПП"ЕООД,често пътуващи зад граница-за об.поз.№2


Приложение№2- Образец на техническо предложение за об.поз.№1


Приложение№2А- Образец на техническо предложение за об.поз.№2


Приложение №3-Образец на ценова оферта за об.поз.№1


Приложение№3А-Образец на ценова оферта за об.поз.№2


Приложение№4-Данни за участника


Приложение№5-Проект на договор за об.поз.№1


Приложение№ 5А-Проект на договор за об.поз.№2


Приложение№6-Образец на декларация по закона за икономическите и финансови дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици

11.08.2015 г.

Протокол по чл.101 г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 11.08.2015 г.

18.08.2015 г.

1.Договор № 128/14.07.2015 г. за об.позиция №1
2.Договор № 129/14.07.2015 г. за об.позиция №2

10.06.2016 г.

Приключил договор №128/17.07.2015 г.